Правила користування

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Правила користування бібліотекою Донецького національного медичного університету розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 33/95 від 27.01.1995 р.; Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України № 155 від 30.04.1998 р.; Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти України №321 від 31.08.1998 р. та Типових правил користування бібліотеками в Україні № 275 від 05.05.1999 р.
 • Бібліотека є навчальним, культурно-просвітницьким та науково- інформаційним структурним підрозділом університету і забезпечує   громадське користування книгами, матеріалами та іншими творами друку, які складають фонд бібліотеки.
 • Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідковоінформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
 • Користування бібліотекою безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383/293/131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується ректором /проректором/ університету.
 1. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ
 • Право користування бібліотекою мають студенти, професорськовикладацький склад, працівники структурних підрозділів, що мають угоду про співробітництво з університетом.
 • Для запису необхідно подати студентський квиток; для професорськовикладацького складу чи співробітників інших структурних підрозділів університету – паспорт або довідку з відділу кадрів, дійсну в поточному році.
 • На підставі поданих документів заповнюється формуляр читача.
 • Перед записом читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою, зобов’язання їх неодмінного виконання користувач підтверджує підписом на формулярі читача.
 1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ ТА ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ БІБЛІОТЕКИ 
 • Обслуговування користувачів на абонементі можливе при наявності студентського квитка, а в читальному залі – залікової книжки.
 • Читачі мають змогу користуватись всіма видами довідковобібліографічного обслуговування та одержати в тимчасове користування будь-яку літературу з фонду бібліотеки на абонементі, у читальному залі.
 • Для одержання літератури користувач повинен подати студентський квиток (залікову книжку в читальному залі), службове посвідчення та розписатися у формулярі читача за кожний документ, виданий на абонементі. Повернений документ засвідчується підписом бібліотекаря у формулярі читача. Вимога та формуляр читача засвідчують факт та дату видачі читачу літератури.
 • Професорсько-викладацький склад та співробітники університету можуть мати у користуванні не більше 25 примірників, а студенти – не більше 20.
 • В кінці кожного семестру студенти зобов’язані повернути на абонемент книги та інші отримані матеріали з дисциплін вивчення яких закінчилось. Книги на наступний семестр можуть бути отримані тільки за виконання цієї умови.
 • На початку навчального року кожний студент зобов’язаний повернути всю взяту в бібліотеці літературу. Бібліотека видає користувачеві літературу як на абонементі, так і в читальному залі тільки після повернення літератури, термін користування якою закінчився.
 • Підручники та навчальні посібники видаються студентам із фондів абонементу на семестр або навчальний рік згідно з навчальними планами і програмами.
 • Художня література у кількості не більше 3 примірників видається всім категоріям читачів на 15 днів.
 • Наукова література видається додатково для самостійної роботи строком на 10 днів.
 • На прохання читача термін користування документами може бути продовжено, якщо на них немає попиту інших користувачів.
 • Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту видаються лише в читальному залі.
 • Виносити з приміщень читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі читача.
 1. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ 

Користувач має право:

 • Розраховувати на оперативне, ввічливе, диференційне обслуговування. Одержати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
 • Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки.
 • Отримувати консультативну допомогу щодо довідковобібліографічного обслуговування.
 • Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.
 • Користуватись послугами Міжбібліотечного абонементу.

Користувач зобов’язаний:

 • Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати, не загортати сторінок.
 • Під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо дані змінюються, вчасно попередити бібліотеку про зміни.
 • При одержанні літератури ретельно перевірити її кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, попередити про них бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на літературі відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
 • Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
 • У разі закінчення навчання у вузі або звільнення з навчального закладу повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі, де зроблена помітка про відсутність заборгованості. 4.11 В приміщенні бібліотеки вимкнути мобільний телефон, дотримуватись тиші, не заважати іншим працювати.
 • Дотримуватись правил користування бібліотекою. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі документів на термін, що визначається адміністрацією.

Відповідальність користувача:

 • У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними документами, або відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.
 • При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогамипрейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.
 • За порушення правил, втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.
 • За затримання документів більш встановленого терміну користувач позбавляється права користуватись бібліотекою протягом навчального року.
 • За несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством користувачі несуть відповідальність.
 • Користувач, який порушив діючі Правила, несе цивільно-правову, кримінальну відповідальність, згідно діючого Законодавства України та Правил користування бібліотекою.
 • Користувачі, які порушили Правила, можуть бути позбавлені права користування бібліотекою на термін від 1 до 6 місяців.
 • Користувач, який виніс без дозволу працівника друковане або електронне видання за межі бібліотеки, позбавляється права користування бібліотекою на 1 місяць.
 • Користувач, який виніс без дозволу працівника читального залу друковане видання на ксерокопіювання, позбавляється права користування бібліотекою на 1 місяць.
 • За нетактовне ставлення до працівників бібліотеки користувач позбавляється права користування бібліотекою на 2 місяці.
 • При порушенні тиші в читальних залах бібліотеки, у випадку, якщо користувач не реагує на зауваження працівника залу, бібліотекар має право в цей день позбавити користувача можливості користуватися читальним залом.
 • Відповідальність за пошкоджену літературу несе користувач, який користувався нею останнім.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека має право:

 • Інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами.
 • Вимагати від керівництва навчального закладу не допускати до сесії студентів, а також не видавати дипломи при заборгованості у бібліотеці.

Бібліотека зобов’язана:

 • Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх згідно Положення про бібліотеку вищого закладу, Уставу вищого закладу, та цим Правилам.
 • Інформувати користувачів про всі види послуг що надає. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів.
 • Комплектувати фонди відповідно до профілю вузу та запитам користувачів.
 • Створювати максимально комфортні умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів та інформації.
 • Дбати про культуру обслуговування користувачів.
 • Забезпечити користувачам повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, списків та інших форм бібліотечного інформування.
 • Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створюванні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них.
 • Проводити серед читачів заняття по розширенню знань з інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплювати знання щодо роботи з книгою.
 • Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання.
 • Вивчати інформаційні потреби та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів користувачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводити соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
 • Проводити на початку кожного навчального року перереєстрацію користувачів.
 • Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.
 • Враховувати читацькі запити при організації книжкових виставок, днів інформації, днів кафедр, а також конференцій, літературно-музичних вечорів, диспутів та інших бібліотечних заходів.
 • Комплектувати свої фонди, згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи    університету.
 • Вести облік та забезпечувати зберігання і раціональну організацію, розміщення і використання своїх фондів.
 • Надавати консультативну допомогу користувачам бібліотеки в пошуку необхідної літератури та інформації.
 • Проводити видачу книг та інших видань, систематично стежити за своєчасним поверненням їх в бібліотеку.

 Співробітники бібліотеки зобов’язані:

 • Виконувати Правила користування бібліотекою, дотримуватись тиші, чистоти, бережливо ставитися до фонду та іншого майна бібліотеки;
 • Після закінчення терміну користування документами, нагадати користувачеві про необхідність повернення їх до бібліотеки (поштове повідомлення, телефонна розмова). У випадку ігнорування користувачем термінів повернення документів – бібліотека діє згідно з чинним законодавством та має право позбавити користувача права користуватися бібліотекою на термін, встановлений адміністрацією бібліотеки.
 1. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРАМИ В ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ
 • Перед роботою необхідно ознайомитися з даними Правилами. Невиконання цієї вимоги не звільняє від відповідальності за порушення вказаних Правил.
 • Користувачі мають право:
 • працювати з інформацією збереженою на електронних носіях інформації;
 • користуватися ресурсами мережі Інтернет;
 • працювати над виконанням дипломних і курсових робіт, підготовкою рефератів, доповідей, лабораторних робіт з використанням встановленого на комп’ютерах програмного забезпечення;
 • зберігати необхідну інформацію на електронних носіях інформації дозволяється тільки за узгодженням з бібліотекарем і перевірки ним електронних носіїв на відсутність вірусів.

6.3. Користувачі зобов’язані:

 • дотримуватись правил техніки безпеки;
 • дбайливо ставитись до устаткування, в разі виявлення непрацюючого комп’ютерного обладнання або програмного забезпечення, негайно повідомляти бібліотекаря;
 • після закінчення роботи закривати використані програми, застосовуючи стандартні процедури виходу;
 • виконувати розпорядження бібліотекаря.

6.4. Користувачам забороняється:

 • самостійно проводити включення, виключення, перезапуск комп’ютера, здійснювати відключення або підключення периферійного обладнання;
 • проводити установку власного програмного забезпечення;
 • змінювати настройку комп’ютерів або настроювати їх комплектуючі компоненти;
 • проводити несанкціонований доступ до програмних продуктів, баз даних або до їх файлів конфігурації;
 • копіювати програми та бази даних;
 • здійснювати запуск програм з електронних носіїв інформації або програм отриманих за допомогою мережі Інтернет;
 • використовувати комп’ютери читального залу для здійснення будь-якого виду комерційної діяльності;
 • використовувати доступ до мережі Інтернет для перегляду інформації, що суперечить загальноприйнятим поняттям моралі.

6.5. Бібліотека не несе відповідальності:

 • за залишену в комп’ютерах читального залу інформацію та електронні носії інформації;
 • за якість запису інформації на електронні носії користувача.